• კრედიტის მიზნობრიობა - ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების შეძენა/სამომხმარებლო
  • კრედიტის თანხა - 1000 ლარიდან 100000 ლარამდე
  • კრედიტის ვადა - 60 თვემდე
  • საპროცენტო განაკვეთი - 20% დან
  • კრედიტის გაცემის საკომისიო - 1% დან
  • კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 23% დან
  • კრედიტის უზრუნველყოფა - უძრავი ქონება / ავტოსატრანსპორტო საშუალება / სასოფლო-სამეურნეო მანქანა / თავდებობა / საბლანკო
  • მსესხებელი - საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი
  • შემოსავლის წყარო - ბიზნეს შემოსავალი / ხელფასი / იჯარა / ფულადი გზავნილი


საბეჭდი ვერსია