ამ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია „ფინაგრო“-ს ახლანდელი და მომავალი პარტნიორებისათვის, ინვესტორთათვის.
ქვემოთ მოცემული ფინანსური მაჩვენებლები და კოეფიციენტები დაგეხმარებათ მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება და შეაფასოთ ჩვენი საქმიანობა.


საბეჭდი ვერსია